Expertiseteam NAH+

Het Expertiseteam NAH+ is onderdeel van de Keten NAH+ Twente. Het expertiseteam NAH+ is bedoeld voor patiënten met NAH die daarnaast ook psychische, psychiatrische en/of somatische problematiek hebben. In dit expertiseteam NAH+ werken behandelaren van de ketenpartners samen om voor deze groep patiënten de beste zorg te bieden. Het Expertiseteam werkt bovenregionaal.
 
Doelen van de NAH+ Keten Twente
Binnen de Keten NAH+ Twente (NAH met sector overschrijdende problematiek) zijn een aantal deelprojecten beschreven. Het uiteindelijke doel is de ketenzorg NAH+ te verbeteren c.q. te stroomlijnen. Hiervoor is het van belang dat beoordeeld kan worden of iemand in aanmerking kan komen voor opname, diagnostiek en/of behandeling binnen een van de ketenpartners van de zorgketen NAH+ of dat er een alternatief gezocht moet worden binnen bestaande voorzieningen van zorgaanbieders.
 
Doelen van het expertiseteam NAH+
  • integrale zorg aanbieden voor mensen met NAH+ problematiek
  • stroomlijnen: zorgen dat de zorg gerealiseerd wordt
  • secundair: leereffect voor zorgketen NAH+ (op inhoud en organisatie)

Daarnaast kan het Expertiseteam NAH+ meerwaarde hebben wanneer het gaat om ;

  • Stroomlijnen en afstemmen t.a.v. behandeling / adviezen / beleid ten behoeve van de patiënt.
  • Multiproblematiek beter in kaart krijgen
  • Integreren van ervaringen en informatie
  • Opbouw expertise en inhoudelijke integratie t.b.v. NAH+ in de regio en zo mogelijk / nodig daar buiten
Contact
Heeft u een cliënt die gedragsproblemen heeft naast of onstaan door niet-aangeboren hersenletsel of is er naast het NAH ook sprake van psychiatrische problematiek? Dan kunt u nu uw vraag voorleggen aan het expertiseteam NAH +. Samen met u kijken we naar een passende oplossing voor uw cliënt.
Gebruik de reactievelden hieronder of neem contact op:

Stichting Zorgketens NAH Overijssel 
NAH+ expertiseteam
coördinator: Marga de Valk
We willen het liefst alle vragen per mail ontvangen: hersenletselteam@hersenletselnetoverijssel.nl
 
Onderzoek naar de woon mogelijkheden voor NAH+ in Twente. Zie hier het rapport.
Onderzoek naar de kennis en kunde rondom NAH+ in Twente. Zie hier het verslag en de aanbevelingen.

Expertiseteam kind met NAH

Expertteam kind met NAH