Nazorg & NAH

Nazorg
Onder nazorg verstaan we datgene wat de 2e lijn doet om de patiënt te leiden naar het juiste traject van zorg in de chronische fase. Onder 2e lijns zorg wordt dan alle zorg verstaan, die wordt geboden door: ziekenhuizen, revalidatiecentra, reactiveringsafdelingen van verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen.
Hoe is de nazorg geregeld voor mensen met NAH in Overijssel?
Het hersenletselteam heeft in 2010 de nazorg voor mensen met NAH in Overijssel in kaart gebracht. De bevindingen zijn opgenomen in de notitie nazorg en zorg in de chronische fase bij niet aangeboren hersenletsel in Overijssel. Heeft u aanvullingen op deze notitie dan kunt u die melden bij Mariëlle Zwaga hersenletselteam@nahoverijssel.nl
 

Het cliëntvolgsysteem NAH Deventer

Het cliëntvolgsysteem NAH (afgekort tot CVS)  is een model dat vorm geeft aan gecoördineerd beleid en organisatie van zorg, informatievoorziening en begeleiding rondom mensen met hersenletsel in het ziekenhuis en in de overgang naar de thuissituatie. Doel van een dergelijk systeem is vroegtijdige onderkenning van problemen. Dit voorkomt verdere problemen en onnodig shopgedrag en maakt zorg en begeleiding mogelijk zodat mensen thuis hun veranderde leven weer zo goed mogelijk kunnen oppakken.

In de regio Deventer krijgen alle cliënten die met hersenletsel op de afdeling neurologie terecht komen, voor ontslag uit het ziekenhuis de mogelijkheid zich via MEE IJsseloevers aan te melden voor het cliëntvolgsysteem ( CVS). De maatschappelijk werker of de verpleegkundige van de afdeling vertelt bij ontslag aan de cliënt en zijn naasten dat, indien de cliënt dat wenst, de cliëntvolger van MEE contact met hen opneemt. Voor een goede overdracht legt het ziekenhuis dit vast in het formulier ´cliëntoverdracht NAH´. 

Hulp nodig?

Heeft u vragen over nazorg of heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met het hersenletselteam Overijssel