Psychiatrie & NAH

Niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek is een veel voorkomende combinatie. Hersenletsel kan, afhankelijk van het aangedane deel van het brein, oorzaak zijn van deze problematiek, maar er kan ook sprake zijn van een indirect verband.
Zwolle
  
Centrum voor Neuropsychiatrie
Binnen het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP) worden mensen behandeld met een niet-aangeboren hersenletsel, waarbij tevens sprake is van psychiatrische problematiek. Vaak spelen ook somatische problemen nog een rol. Het Centrum voor Neuropsychiatrie heeft zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van deze specifieke doelgroep. Hierbij richten zij zich op zowel lichamelijke, psychische als maatschappelijke problemen en klachten. Vaak is er een wisselwerking tussen de lichamelijke en psychische klachten.

Wat biedt een centrum voor neuropsychiatrie?

Onderzoek
In de onderzoeksfase kijkt het team van het centrum voor neuropsychiatrie zorgvuldig naar de klachten die op de voorgrond treden. Daarbij zoeken ze naar de factoren die hiervan de oorzaak zijn. Om een goed beeld te krijgen betrekken ze ook de naaste familieleden hierbij. Aan het eind van de onderzoeksfase volgt de diagnose.

Behandeling
Op basis van de onderzoeksresultaten formuleert het team een behandelvoorstel. Dit bespreken ze met de cliënt  en naaste familie. Daarbij geven ze ook aan wat de te verwachten resultaten zijn. ZWe starten de behandeling alleen als u daarmee instemt. Deze behandeling kan bestaan uit:

• Individuele behandelgesprekken
• Gesprekken met partner en/of kinderen
• Begeleiding en advies, bijvoorbeeld gericht op behoud van zelfstandigheid
• Medicatie
• Psycho-educatie
• Groepsgesprekken
• Muziek- en ergotherapie
• Fysiotherapie
• Logopedie
• Diëtetische begeleiding

Ambulant of klinisch
In het behandelplan bespreken ze ook de setting waarin we de behandeling aanbieden. Dit is afhankelijk van de klachten. We kennen de volgende mogelijkheden:
• Ambulant: u blijft thuis wonen maar komt op afspraak bij uw behandelaar voor behandeling. Als het moeilijk is om naar uw behandelaar te komen, proberen wij u thuis te behandelen
• Klinisch: we nemen u tijdelijk op voor behandeling.
Naast bovenstaande behandelsettingen is het ook mogelijk om u eventueel een dagbehandelingstraject aan te bieden.

Contact
Heeft u vragen maak dan gebruik van ons reactieformulier.

Hattem

In Hattem heeft InteraktContour een woonvorm speciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische problematiek.

In Nieuw Bloemensteijn wonen en leven cliënten met hersenletsel én een psychische aandoening (NAH +) zo zelfstandig mogelijk. Thuis of ergens anders lukt dit niet, maar hier wel. Dankzij een team dat 24 uur per dag voor hen klaarstaat. Ze krijgen hier passende begeleiding en behandeling. Er zijn in Nederland maar weinig plekken zoals Nieuw Bloemensteijn.

Folder Bloemenstijn

Twente
Het Expertiseteam NAH+ is onderdeel van de Keten NAH+ Twente. Het expertiseteam NAH+ is bedoeld voor patiënten met NAH die daarnaast ook psychische, psychiatrische en/of somatische problematiek hebben. In dit expertiseteam NAH+ werken behandelaren van de ketenpartners samen om voor deze groep patiënten de beste zorg te bieden. Het Expertiseteam werkt bovenregionaal.
 
Doelen van de NAH+ Keten Twente
Binnen de Keten NAH+ Twente (NAH met sector overschrijdende problematiek) zijn een aantal deelprojecten beschreven. Het uiteindelijke doel is de ketenzorg NAH+ te verbeteren c.q. te stroomlijnen. Hiervoor is het van belang dat beoordeeld kan worden of iemand in aanmerking kan komen voor opname, diagnostiek en/of behandeling binnen een van de ketenpartners van de zorgketen NAH+ of dat er een alternatief gezocht moet worden binnen bestaande voorzieningen van zorgaanbieders.
 
Doelen van het expertiseteam NAH+

Daarnaast kan het Expertiseteam NAH+ meerwaarde hebben wanneer het gaat om ;

Contact
Heeft u een cliënt die gedragsproblemen heeft naast of onstaan door niet-aangeboren hersenletsel of is er naast het NAH ook sprake van psychiatrische problematiek? Dan kunt u nu uw vraag voorleggen aan het expertiseteam NAH +. Samen met u kijken we naar een passende oplossing voor uw cliënt.
Gebruik de reactievelden hieronder of neem contact op:

Stichting Zorgketens NAH Overijssel
NAH+ expertiseteam
Mw. Mariëlle Zwaga
Tel: 038-4981386
nah+@nah-overijssel.nl
 
Of mail Silvia Mekenkamp
s.mekenkamp@roessingh.nl

Met vriendelijke groeten,