Nieuws

Terug

Startnotitie Kwaliteitsindicatoren &Meetinstrumenten Zorgstandaard THL

Om de kwaliteit van de zorg die is ingezet op basis van de zorgstandaard te kunnen monitoren,
is het van belang dat er een set van kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten wordt benoemd.
Deze startnotitie is een aanzet tot kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten op basis van de
inhoud van de zorgstandaard en de tot nu toe verzamelde resultaten.

 

Deze notitie is bedoeld als startnotitie en een dynamisch product, dat steeds opnieuw zal worden bijgesteld en aangepast
aan de stand van zaken van het moment.


Te verwachten is dat in 2017 getest kan worden of het bruikbare indicatoren betreft en het
meetinstrument geschikt is. Naar verwachting zal in 2018 de daadwerkelijke invoering worden geïnitieerd.


Doelstelling.
Deze startnotitie heeft als doel te inspireren om de kwaliteit van de zorgverlening aan mensen
met traumatisch hersenletsel te meten aan de hand van opgestelde kwaliteitsindicatoren. Het
meetbaar maken zet aan tot een gezamenlijke focus en continuïteit van kwaliteit. 

 

 

Kwaliteit vanuit verschillende perspectieven. 

 

 

In deze startnotitie zijn de vragen: ‘Wie gaat meten?’, ‘Wie levert de informatie aan?’ en ‘Wie gebruikt de informatie?’ nog niet beantwoord.

De meetinstrumenten zijn daarom bedoeld als een eerste aanzet, om metingen te kunnen verrichten op de kwaliteitsindicatoren.

In deze startnotitie werken we drie verschillende perspectieven uit in de drie eerder genoemde thema’s.

Binnen de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel zijn er drie perspectieven te onderscheiden, - de cliënt en hun naasten - de zorgprofessional - de instelling/regio

 

De uitkomsten op de indicatoren van meetinstrument 1 worden aangeleverd door de instelling/regioniveau.

De uitkomsten op de indicatoren van het perspectief professional (meetinstrument 1b) wordt aangeleverd door de zorgprofessional, zoals arts, huisarts (bijvoorbeeld ondersteund door POH’er), bedrijfsarts; revalidatiearts; zorgaanbieder dagbesteding/ambulante begeleiding.

 

In de Quick Scan van Vilans staat een uitgebreid overzicht van ketenpartners.

De uitkomsten op de indicatoren van meetinstrument 2 worden verzameld via vragen die worden afgenomen door organisaties uit de keten bij haar cliënten.

Informatie wordt verzameld van patiënten op individueel patiëntniveau. Als instrumenten zijn in deze startnotitie vragenlijsten opgesteld welke los, maar ook als onderdeel van bijvoorbeeld een kwaliteitsaudit kunnen worden ingezet. 

Lees hier verder voor de hele startnotitie.

Startnotitie Kwaliteitsindicatoren &Meetinstrumenten Zorgstandaard THL